ผจภ.6 เป็นผู้แทน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

     วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้มอบให้ นายเรวัต โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เป็นผู้แทน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล.ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร ศรชล.ภาค1 พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ จันทร์งาม ผจภ.6 (ชบ) นายเอกราช คันธโร ผจภ.6(พัทยา) นายทวีชัย โชคสมุทร ผจภ.6(รย.)และ นายนัฐธี เม่นนิ่ม ผอ.ศจป. โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ/รองผู้อำนวยการ ศรชล./ประธานกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานในพิธีเปิดและประธานการประชุม ดังกล่าว
      โดยก่อนเริ่มประชุมได้มีประชุม Senior Officials Meeting: SOM โดยเรียนเชิญผู้บริหาร ศรชล.ทั้ง 7 หน่วยงาน หารือในประเด็นที่สำคัญในระดับผู้บริหาร ศรชล. ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ Big Data ตามนโยบาย ผอ.ศรชล. ในการการขับเคลื่อนการบูรณการฐานข้อมูลความมั่นคงทางทะเลไปสู่การเป็นองค์กร Maritime Data Driven Joint Inter-Agency Task Forces เพื่อให้ ศรชล. และหน่วยงานทางทะเลมีกลไกตระหนักรู้สถานการณ์ทางทะเล (Maritime Domain Awareness : MDA) ในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศแบบ One Marine Chart เกิดความสมบูรณ์ โดยจัดทำ ในรูปแบบ One Marine Chart มาตราส่วนแผนที่ 1 ต่อ 50,000 ซึ่งจะทำให้หน่วยงานทางทะเลที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต และ เรื่องแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่วมระหว่างหน่วยงานหลักใน ศรชล. ในการสร้างความตระหนักรู้ภาคประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นหุ้นส่วนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (Maritime National Interest Strategic Partnership)
     จากนั้น ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล. ได้เริ่มการประชุมกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 1/2567 โดยสรุปเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานที่สําคัญและร่างคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2568 เครื่องหมายราชการ ศรชล. การจัดทําแผนที่ แบ่งเขตจังหวัดทางทะเลเพื่อใช้ราชการภายในหน่วยงาน ศรชล. การจัดทํา MOU เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ศรชล. กับ กรมสรรพสามิต การตรวจรับเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง การเตรียมการสําหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุม ASEAN Coast Guard Forum ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การลงนาม MOU ระหว่าง ศรชล. กับหน่วยยามฝั่งเวียดนามในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล
     ทั้งนี้ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า เรื่องการจัดทำ Base Map Layer มาตราส่วนแผนที่ 1:50,000 โดย ศรชล. จะประสานงานขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ทางทะเล ให้เสร็จทันภายในปี พ.ศ.2567 นี้ ต่อไป

วันที่:24 พฤษภาคม 2567

เข้าชม:41

ข้อมูลโดย: adminmarineoffice6